Odborné učilište, praktická škola Prievidza | Úvod


Vitajte na stránkach Spojenej školy, Nábr.J.Kalinčiaka 4, Prievidza

S účinnosťou od 1.9.2014 bola zriadená SPOJENÁ ŠKOLA, Nábr.J.Kalinčiaka 4, Prievidza ako nástupnícka organizácia Odborného učilišťa, Praktickej školy, Nábr.J.Kalinčiaka č.4, Prievidza, zriaďovateľom ktorej je Okresný úrad v Trenčíne. Spojená škola preberá všetky práva, povinnosti a predmet činnosti Odborného učilišťa, Praktickej školy, Nábr.J.Kalinčiaka č.4, Prievidza. SPOJENÁ ŠKOLA spája dve organizačné zložky: Odborné učilište, Praktickú školu. Odborné učilište vzniklo 1.9.1985, Praktická škola vznikla 1.1.2001.

Odborné učilište

Poskytuje žiakom odborné vzdelanie a pripravuje ich na výkon robotníckych povolaní a odborných činností.
Zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie (odborný výcvik, prax), výchovu mimo vyučovania, vykonáva ďalšie činnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Príprava odborného vzdelania trvá tri roky. Najvyšším dokladom o ukončení štúdia je výučný list.

viac informácií

Praktická škola

Poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom, ktorým zdravotný handicap neumožňuje vzdelávanie v odbornom učilišti.
Praktická škola pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti a v chránenom pracovisku. Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Dokladom o ukončení vzdelávania je záverečné vysvedčenie.

viac informáciílvnv
mcdpuqsvbjfryfzortnyhflnywxciue